arrow-down

Strefa rodzica

Realizowane programy

arrow-down

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

arrow-down

Ubezpieczenie dzieci

arrow-down

Wskazówki do przygotowania dziecka

arrow-down

Bezpieczne przedszkole

arrow-down

Pliki do pobrania

arrow-down
Zajęcia dodatkowe

Realizowane programy

Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1 w Pile proces wychowawczo-dydaktyczny realizuje w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli zatwierdzoną przez MEN. W ofercie edukacyjnej posiadamy liczne zajęcia dodatkowe:

Język angielski

Katecheza

Rytmika

Hip-hop

Terapia logopedyczna

Programy, według których pracujemy

Odpowiednie zaplanowanie nauki w przypadku najmłodszych jest niezwykle istotne. Powinno ono odbywać się z zastosowaniem sprawdzonych, a jednocześnie profesjonalnych metod, opracowanych przez pedagogów i psychologów, doświadczonych w pracy z dziećmi. W naszym przedszkolu realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego, który wspomaga on rozwój różnych, uzupełniających się typów aktywności dziecka. Program kształtuje kompetencje kluczowe, które odkrywamy w dziecięcych aktywnościach:

aktywność artystyczna,

aktywność językowa,

aktywność poznawcza,

aktywność społeczna,

aktywność ruchowa,

aktywność zdrowotna.

Metody, z których korzystamy:

„Metoda Dobrego Startu” autorstwa Marty Bogdanowicz(jednoczesne rozwijanie wielu funkcji np. wzrokowych, słuchowych, językowych),

„Odmienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak (całościowe, intuicyjne czytanie wyrazów),

„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda zabawy matematycznej),

„Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne (rozwijanie przez ruch – świadomość własnego ciała),

„Metoda gimnastyki twórczej” (ekspresyjnej) Rudolfa Labana(improwizacja ruchowa),

„Burza mózgów” metoda twórczego myślenia J. Osborne (narodziny własnej kreatywności, pomysłowości),

„Metoda aktywnego słuchania muzyki” B.Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej)

Metoda Carla Orffa (rozwijanie inwencji twórczej),

Pedagogika zabawy Klanza (wyzwalanie radości i spontaniczności),

elementy pedagogiki Marii Montessori,

a także inne pomoce dydaktyczne oraz programy wspomagające, akceptowane przez MEN.

Metody, z których korzystamy w codziennej pracy z dziećmi

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz realizowana przez nasze przedszkole jednocześnie rozwija funkcje językowe i funkcje spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowych, dotykowych, motorycznych i kinestetycznych) oraz współdziałania między nimi, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

Podstawowe założenia odimiennej metody nauki czytania są następujące:

wprowadzanie dziecka w świat słów powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących radość i satysfakcję,

celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z których są zbudowane,

dziecko na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter – alfabet; wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane już mu litery.

Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:

intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,

kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju. Podstawowym założeniem tejże metody jest rozwijanie przez ruch:

świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

świadomości przestrzeni i działania w niej,

dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nim i bliskiego kontaktu.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

Metoda ta nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczącego, jego pomysłowość, fantazja, oraz doświadczenie ruchowe. Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, groteską, kanonami ruchowymi, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno-tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się następnie w małe układy.

Metoda twórczego myślenia J Osborne – „Burza mózgów”

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie co jest bardzo istotne w pracy z dziećmi. Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż:

wspaniale integruje grupę,

rozwija fantazje,

rozbudza dziecku wyobraźnie twórczą.

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela

Metoda Carla Orffa

Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zarówno muzyka, jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów.

Pedagogika zabawy Klanza

Nazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”. Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nieodpłatnie prowadzone są zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców (w formie warsztatów, rozmów indywidualnych – dla zainteresowanych), a także pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci wymagających indywidualnego wsparcia edukacyjnego.

Przedszkole organizuje spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkaniaz przedstawicielami ciekawych zawodów, a także prowadzi szeroki zakres współpracyze środowiskiem lokalnym.

Ubezpieczenie dzieci

Propozycja ubezpieczenia PZU Edukacja na nadchodzący rok szkolny. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdziesz klikając tutaj.

Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

Świadczenie z tytułu śmierci

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Świadczenie z tytułu kosztów leczenia

Zwrot kosztów dostosowania mieszkania

Śmierć dziecka w wyniku nowotworu

Śmierć dziecka w wyniku wady serca

Koszt ubezpieczenia na rok wynosi:

29,46 zł

Kilka wskazówek na temat przygotowania dziecka do tego ważnego startu.

Po pierwsze, przygotowania do tego ważnego dnia rozłóż w czasie, najlepiej na kilka miesięcy, a jednocześnie nie bądź zbyt natarczywy w przekazywaniu tej wiadomości.

Postaraj się przedstawić przedszkole w sposób pozytywny i pełen entuzjazmu. Jeśli Ty sam będziesz uważał to miejsce za właściwe dla swojego dziecka, ono samow to uwierzy.

Warto stopniowo dopasowywać rytm dnia dziecka do tego, który panujew przedszkolu: posiłki, popołudniowa drzemka, zabawa na świeżym powietrzu przed obiadkiem. Czasem też wspomnij, że o tej porze dzieci w przedszkolu robią …

Koniecznie przyjdź z dzieckiem na zajęcia adaptacyjne, aby w tym czasie dzieckow Twoim bezpiecznym towarzystwie mogło samodzielnie sprawdzić, czym jestto przedszkole, o którym wspominałeś kilka razy.

W domu bawcie się „w przedszkole”. Pomocne będą lalki, misie, klocki. Nieoceniony jest czas spędzony na malowaniu farbami, niekoniecznie pędzelkiem. Sprawdźcie, jaką frajdę sprawi im malowanie paluszkami, stópkami. Ograniczeniem niech będzie tylko wasza wyobraźnia.

Kupcie wspólnie piżamkę do przedszkola, szczoteczkę do mycia zębów, pastę, która pysznie smakuje. Wybierzcie z dzieckiem przytulankę, która złagodzi lęk związanyz Waszą nieobecnością.

Po obudzeniu opowiedzcie swojemu maluszkowi, jak będzie wyglądałjego dzieńi postarajcie się, aby tak rzeczywiście było.

W tych pierwszych dniach postarajcie się o swój spokój. Dziecko jak gąbka wchłania wszystko to, czym Wy emanujecie. Rano wstańcie wcześniej, bez pośpiechu zjedzcie śniadanko i czas ruszać do przedszkola.

Na własne potrzeby ustalcie w miarę krótki czas pożegnań i dołóżcie starań, aby niezależnie od okoliczności nie trwało ono wiele dłużej. Nic tak bardzo nie utrwala płaczu dziecka, jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu zależy (np. przedłużanie pożegnania, powrót do domu).

Przez rozstaniem możliwie konkretnie powiedzcie dziecku, o której jeodbierzecie (np. po obiadku) i koniecznie dotrzymajcie obietnicy. To dla Waszego dziecka będzie bardzo ważne.

Bezpieczne przedszkole

Wewnętrzne standardy pracy przedszkola zapewniające dzieciom  bezpieczny pobyt w Przedszkolu Niepublicznym Caritas Nr 1 w Pile.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 j.t.),

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 j.t.),

rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka (Dz.U.2010.215.1408),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356).

1. Definicja przedmiotu standardów

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka .

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych i psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec bezpiecznego  zdrowia i życia dziecka.

Dzieciom w przedszkolu zapewnia się  bezpieczeństwo:

1)

podczas przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola

2)

podczas pobytu w budynku przedszkola

3)

w czasie pobytu na placu zabaw

4)

podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

5)

podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych

6)

w czasie korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych

7)

podczas realizacji zajęć dodatkowych

8)

w czasie zdarzenia wypadkowego

9)

poprzez monitorowanie obcych osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.

2. Kogo dotyczą standardy?

Do przestrzegania standardów bezpieczeństwa  zobowiązani są :

dyrektor

wszyscy nauczyciele

pracownicy obsługi i administracji

rodzice

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących wewnętrzne standardy:

1)

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych w przedszkolu i  poza budynkiem przedszkola; sporządza protokoły z kontroli obiektu; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

2)

Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

3)

Inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

4)

Rodzice w trosce o bezpieczeństwo dziecka, powinni znać wewnętrzne standardy i procedury zapewniające bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola.

Opis funkcjonowania placówki:

1)

Szczegółowe zasady zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunki pobytu w przedszkolu i poza nim określa statut przedszkola;

a)

znajomość statutu wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,

b)

rodzice zapoznawani są z zapisami statutu na pierwszym zebraniu organizacyjnym danego roku szkolnego,

c)

statut udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola.

2)

Dyrektor opracowuje regulamin bezpieczeństwa, regulamin korzystania z placu zabaw, regulamin wycieczek i spacerów na podstawie obowiązujących przepisów;

a)

co roku do 31 sierpnia dyrektor przypomina treść w/w dokumentów wszystkim pracownikom przedszkola na zebraniu ogólnym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

b)

nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z treścią w/w dokumentów z chwilą zatrudnienia w przedszkolu,

c)

znajomość statutu, regulaminów i instrukcji, wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

d)

komplet dokumentów dyrektor udostępnia pracownikom w kancelarii przedszkola,

e)

dyrektor aktualizuje dokumenty oraz na bieżąco monitoruje stan budynku i terenu przedszkola,. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor dokonuje przeglądu  placówki i przyległego terenu  pod kątem bezpieczeństwa i higieny.

f)

na pierwszym zebraniu, nauczyciele ustalają z rodzicami system umów obowiązujących dziecko w przedszkolu,  przedstawiają grupowy kodeks zachowań, system nagród i kar oraz sposób przekazywania informacji o zachowaniu dziecka.

Przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola:

I.

Przyprowadzanie dzieci

1)

Za bezpieczeństwo w drodze do i z  przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2)

Pisemne upoważnienie rodziców stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych standardów, które może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

3)

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem  umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby i na żądanie nauczycielki winna go okazać.

4)

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:30; ewentualne spóźnienie zgłaszają telefonicznie.

5)

Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.

6)

Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

7)

Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do Sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia dziecka z szatni do sali.

8)

Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub prze zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

9)

Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.

10)

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcie dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

11)

Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcie dziecka do grupy.

II.

Odbieranie dzieci

1)

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2)

Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych lub wskazanych w karcie zgłoszeń).

3)

W oddziałach popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbiory dzieci z każdej grupy wiekowej.

4)

Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

5)

Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

6)

Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

7)

Dopuszcza się wydanie dziecka innej osobie niż wymienionej w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

8)

Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.

9)

Przedszkole nie wydaje dzieciom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej dziesięć lat.

10)

Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.

11)

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.

12)

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka obieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

13)

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

14)

Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

15)

Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

16)

W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw, rodzic /prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona, jest zobowiązany podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola.

17)

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

18)

Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

19)

W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

20)

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

21)

Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciele.

22)

Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

23)

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

III.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

1)

Dziecko powinno być odbierane z przedszkola najpóźniej do godz. 16.30

2)

W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola ( w godz. pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbierania dziecka.

3)

Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

4)

Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuję decyzję o:

a)

Powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,

b)

Odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

5)

Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja

IV

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1)

Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną osobę do odbioru dziecka.

2)

Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycję, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3)

Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4)

Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:

a)

Podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców),

b)

Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. Placówki interwencyjnej).

5)

Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6)

Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.

7)

Po zderzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

8)

W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

V

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

1)

Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2)

Jeśli do przedszkola zostanie doręczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3)

O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodziców/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4)

O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Bezpieczeństwo podczas pobytu dziecka w przedszkolu

1)

Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzone jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

2)

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do Sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela.

3)

Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13.00.

4)

Od godziny 8.30 czynne są wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

5)

Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.

6)

Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

7)

Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. pomoc nauczyciela). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.

8)

W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko asystentowi lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.

9)

Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

10)

Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

11)

Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci oraz sprzęt w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.

12)

Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.

13)

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

14)

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

15)

Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

16)

Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

Bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw

1)

W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest wywieszony na ogrodzeniu, oraz procedura organizowania wyjść do ogrodu przedszkolnego.

2)

Codziennie rano – do godziny 8.00 – pracownik gospodarczy sprawdza teren przedszkola, i likwiduje ewentualne zagrożenia; w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola lub nauczyciela go zastępującego a te osoby powiadamiają nauczycieli grup.

3)

Pracownik gospodarczy systematycznie dba o bezpieczny i estetyczny  stan ogrodu; monitoruje jego stan w dzienniku placu zabaw.

4)

Ponadto, przed każdym wyjściem na plac zabaw pomoc danej grupy winna również sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o zauważonym zagrożeniu.

5)

W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc oraz powiadamia o fakcie dyrektora przedszkola.

6)

Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty.

7)

W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy, który ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

8)

W czasie pobytu w ogrodzie grupy dzieci 3- letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga   pomoc nauczyciela i przebywa tam razem z nim.

9)

W przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel, a w razie konieczności również pomoc nauczyciela.

10)

Podczas pobytu dzieci na placu zabaw muszą  być zamknięte bramki wejściowe do ogrodu. Na tę czynność należy również uczulić rodziców.

11)

Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, które są sprawne.

12)

Nauczyciel zwraca uwagę na stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej  temperatury.

13)

W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone przez rodziców w odpowiednie nakrycie głowy,  kremy z filtrem i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu. Należy podawać dzieciom w ogrodzie wodę lub inne napoje.

14)

Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w godz. 10.30 – 13.00).

15)

Podczas pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko za wiedzą nauczyciela.

16)

W przypadku przebywania na terenie ogrodu więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki przemieszczają się po terenie całego ogrodu .Czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. Obserwują je i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania.

Bezpieczeństwo dzieci poza terenem przedszkola

1)

Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym.

2)

Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny przed wyjściem z przedszkola dokonuje wpisu w  rejestrze wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając wszystkie dane.

3)

Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już wcześniej odnotowana obecność dzieci.

4)

Dzieci przed wyjściem poza teren przedszkola każdorazowo ubierają kamizelki odblaskowe.

5)

W trakcie trwania spaceru lub wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela lub dodatkowo poproszeni rodzice  (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).

6)

Nauczyciel stale sprawdza stan liczny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru

7)

W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).

8)

Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.

9)

W przypadku nieobecności woźnej danej grupy, udział w wycieczce bierze inna woźna wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela.

10)

Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.

11)

W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.

12)

W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.

13)

Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

14)

Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi nauczyciel, pomoc nauczyciela przechodzi z ostatnią parą.

15)

W przypadku nagłej choroby dziecka, złego samopoczucia nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

16)

Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki autokarowych

1)

W przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

2)

Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola na tydzień  przed wycieczką.

3)

Dwa dni przed wycieczką ,nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

plan wycieczki,

listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),

liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.

4)

Wycieczka jest odnotowana w rejestrze wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć grupy.

5)

W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).

6)

W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel , pomoce  nauczyciela i woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).

7)

W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu.

8)

Na wycieczkę obowiązkowo zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę).

9)

Podczas wycieczki przedszkole zapewnia  napoje i suchy prowiant.

10)

W przypadku nagłej choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono  uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji, dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Bezpieczne korzystanie z komputera i urządzeń pereferyjnych

1)

Każdy nauczyciel zna i przestrzega instrukcje użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych oraz zawartych w nich zasad bezpieczeństwa.

2)

Nauczyciel używa komputera i zasobów Internetu, jako pomocy dydaktycznej i źródła dodatkowych informacji.

3)

Nauczyciel przedstawia dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu (szczególnie uświadamia dzieciom, iż są to urządzenia pod napięciem elektrycznym).

4)

Dzieci korzystają z komputera wyłącznie pod opieką nauczyciela.

5)

Nauczyciel stosuje następujące zasady:

towarzyszy dzieciom podczas korzystania z oprogramowania oraz ze stron internetowych,

wskazuje dzieciom i rodzicom wyłącznie bezpieczne strony,

rozmawia z dziećmi i rodzicami o zagrożeniach – np. zakaz kontaktowania się z osobami poznanymi w sieci, zakaz podawania prywatnych danych obcym osobom,

uczy ostrożności podczas pracy z komputerem,

informuje, że nie wszystkie informacje pochodzące z Internetu są prawdziwe,

jest wyrozumiały dla dzieci, które nie chcą korzystać z komputera są lękliwe, przestraszone (próbuje znaleźć przyczynę i omawia ją z rodzicami dziecka),

kontroluje czas korzystania przez dziecka z komputera (nie dłużej jak 15 minut)

6)

Po zakończeniu pracy z komputerem i innymi urządzeniami z nim współpracującymi, nauczyciel wyłącza i wypina je z sieci elektrycznej.

7)

Nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi awarie sprzętu, źle funkcjonujące oprogramowanie.

Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych

1)

Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel religii, logopeda, terapeuta itp.).

2)

Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zabrania dzieci do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy.

3)

Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.

Postępowanie w czasie i po zdarzeniu wypadkowym

1)

Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania i minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków dzieci.

2)

Jeżeli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:

zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przed medyczną,

zawiadamia dyrektora przedszkola,

sprowadza fachową pomoc medyczną,

zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów)

3)

Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki.

4)

Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:

wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce poza teren placówki

zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, eliminuje panikę, lęk, strach,

jeśli ma możliwość, stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,

informuje dyrektora oraz pozostały personel,

zawiadamia straż pożarną.

5)

Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom aby trzymały  się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia.

6)

O każdym wypadku dyrektor lub zastępujący go nauczyciel  lub nauczyciel grupy, w której wydarzył się wypadek zawiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych), społecznego inspektora pracy, organ prowadzący przedszkole i nadzór pedagogiczny – jeżeli jest to wypadek śmiertelny.

7)

W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

8)

Dyrektor prowadzi ewidencję wypadków dzieci.

Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających przedszkole

1)

Przedszkole jest zamknięte od godziny 8:30 do godziny 14.00

2)

Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

3)

Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

podanie celu wizyty,

nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,

prowadzi ją do właściwej osoby lub wskazuje drogę.

4)

Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka.

5)

W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora i woła drugiego pracownika, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia  policję.

6)

W przypadku powstania pod nieobecność dyrektora ,zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, lub innego wydarzenia zagrażającego dzieciom ,każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego podjęcia stosownej decyzji i telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

7)

 W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszymi standardami decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Dokumenctacja

Do wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie należy :

a)

dziennik zajęć

b)

rejestr wyjść poza teren przedszkola

c)

arkusze przeglądów bieżących budynku i terenu

d)

dokumentacja wycieczek

e)

protokoły z przeglądów technicznych budynku

f)

dziennik placu zabaw

Niniejsze standardy stanowią uzupełnienie obowiązujących w przedszkolu procedur w zakresie bezpieczeństwa i zobowiązują wszystkich adresatów do obowiązkowego ich przestrzegania.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

karta zgłoszenia się do przedszkola